Statut Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy - Federacja Skautingu Europejskiego

Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa

I. CELE

1.1. NAZWA

1.1.1. Międzynarodowa organizacja o nazwie “UNION INTERNATIONALE DES GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE (F.S.E.)” (Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy, Federacja Skautingu Europejskiego), jest międzynarodowym prywatnym stowarzyszeniem wiernych działającym w oparciu o prawo kanoniczne. Związek obowiązują zarówno zasady opisane w niniejszym statucie, jak i faktyczne prawo kanoniczne.
W dalszej części Statutu Związek określany jest przy użyciu terminu Związek albo akronimu UIGSE-FSE.

1.1.2. Każda zmiana naniesiona w niniejszym statucie musi być zgodna z zasadami określonymi w Regulaminie i musi być zaakceptowana przez Papieską Radę ds. Świeckich.

1.1.3. UIGSE-FSE jest otwarty dla stowarzyszeń narodowych, które stosują się do niniejszego statutu.

1.2. CEL

1.2.1. Celem Związku jest zgromadzenie w jednej wspólnocie wiary, modlitwy i działania różnych stowarzyszeń narodowych Przewodniczek i Skautów Europy, które dążą do wychowania młodych ludzi metodą tradycyjnego skautingu Baden-Powella opierając się o chrześcijańskie wartości będące fuundamentem dla naszej wspólnej cywilizacji europejskiej.

1.2.2. Związek pragnie stworzyć prawdziwą wspólnotę chrześcijańską dla młodzieży z różnych krajów Europy, ponad granicami narodowymi, aby w ten sposób uwrażliwić młodych na kwestię przynależności do wspólnoty europejskiej, kultywując tym samym wszystkie wartości narodowe, które w różnorodny sposób wyrażają nasze wspólne dziedzictwo.

1.2.3. Mając na uwadze fakt, że podziały polityczne nie powinny dotyczyć młodych ludzi, Związek deklaruje całkowitą niezależność od partii i instytucji politycznych. Zwraca też uwagę na ogólną potrzebę wychowania młodych ludzi na dobrych obywateli, zwłaszcza na obywateli Europy, zgodnie z zasadami skautingu Baden-Powella, co Związek zamierza promować zgodnie ze swoimi celami szczegółowymi.

1.2.4. UIGSE-FSE oferuje młodym ludziom:

1.2.5. UIGSE-FSE wierzy w nadprzyrodzone, osobiste i wyjątkowe przeznaczenie każdego człowieka i konsekwentnie przeciwstawia się koncepcjom społecznym, które prowadzą do kolektywizacji poświęcając jednostkę dla społeczeństwa.

1.2.6. UIGSE-FSE pragnie kształtować człowieka wiary, syna Kościoła.

1.2.7. UIGSE-FSE daje pierwszeństwo każdemu chrześcijańskiemu powołaniu do świętości. Każdy Skaut i Przewodniczka muszą być wierni Przyrzeczeniu, Zasadom i Prawu zgodnie z nauczaniami wygłoszonymi podczas Kazania na Górze, które są podstawą życia chrześcijańskiego.
W tym znaczeniu UIGSE-FSE może być środkiem pomagającym w dążeniu do świętości w Kościele, środkiem, środkiem, który sprzyja i popiera głęboką jedność życia swoich członków z ich wiarą.

1.2.8. UIGSE-FSE uważa, że zróżnicowana edukacja dla chłopców i dziewcząt w odrębnych jednostkach stanowi niezbędny element systemu wychowania.
Równoległe i wzajemne wzbogacanie obu nurtów, męskiego i żeńskiego, pozwala na pełen rozwój talentów i umiejętności, które zostały przyznane obojgu płciom w boskim planie opatrzności.
Jak stanowi Prawo, Skaut i Przewodniczka są przyjaciółmi wszystkich oraz braćmi i siostrami dla każdego/każdej Skauta/Przewodniczki. UISGE-FSE jest zatem wielką rodziną Skautów i Przewodniczek oraz działa tak, aby ustanowić wśród nich, zgodnie z duchem Baden-Powella oraz jego oryginalnego planu wychowania, takie społeczeństwo, które będzie bardziej sprawiedliwe i braterskie.

1.2.9. Związek skupia katolickie stowarzyszenia skautowe. Wszystkie działania i decyzje podejmuje zgodnie z zasadami wiary katolickiej.

1.2.10. Ważne jest aby stowarzyszenia katolickie, które należą do Związku były uznane przez biskupów w ich krajach albo przez konferencję episkopatu danego kraju

1.2.11. W duchu otwarcia ekumenicznego Związek przyjmuje stowarzyszenia działające w duchu Kościoła prawosławnego lub należące do jednej ze wspólnot wyznających boskość  Chrystusa oraz uznających Skład Apostolski jako definicję wiary, świadomie przyjmując fakt, że Związek jest uznany kanonicznie przez Kościół katolicki.

1.2.12. W państwie w którym istnieje wiele wyznań chrześcijańskich, jednostka Skautów lub Przewodniczek, które należą do różnych Kościołów lub Wspólnot, mogą współdziałać w ramach jednego stowarzyszenia, a każda grupa może przyjąć młodych ludzi należących do tego samego Kościoła lub Wspólnoty zgodnie z zasadami Regulaminu.

1.2.13. Pełen rozwój religijny młodych wymaga aby ich opiekunowie należeli do tego samego Kościoła lub Wspólnoty co oni, wyznawali tę samą doktrynę i brali udział w tym samym życiu sakramentalnym i liturgicznym.

1.2.14. Młodzi, którzy nie są wyznania chrześcijańskiego, mogą być wyjątkowo przyjęci do jednostek pod warunkiem, że wyznaniowy charakter grupy został zaakceptowany przez ich rodziców.
Nie może złożyć przyrzeczenia skautowego osoba nieochrzczona. Można jednakże dopuścić do przyrzeczenia skauta lub przewodniczkę przygotowujących się do chrztu.

1.3. PRZYRZECZENIE, PRAWO HARCERZA, ZASADY PODSTAWOWE

1.3.1. Przyrzeczenie, Prawo Harcerza i Zasady Podstawowe są podstawą skautingu. Wszystkie stowarzyszenia UIGSE-FSE przyjmują poniższy tekst, każdy w języku swojego kraju, przetłumaczony z oryginalnego tekstu francuskiego.

1.3.2. Przyrzeczenie harcerskie

Na mój honor,
z łaską Bożą,
przyrzekam
całym życiem służyć
Bogu,
Kościołowi,
mojej Ojczyźnie
i Europie chrześcijańskiej,
nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim,
i przestrzegać Prawa Harcerskiego.

Przyrzeczenie harcerki

Na mój honor,
z łaską Bożą,
przyrzekam
całym życiem służyć
Bogu,
Kościołowi,
mojej Ojczyźnie
i Europie chrześcijańskiej,
nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim,
i przestrzegać Prawa Harcerskiego.

 

1.3.3. Prawo Harcerza

 1. Harcerz dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
 2. Harcerz jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
 3. Harcerz jest powołany do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
 4. Harcerz jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego Harcerza.
 5. Harcerz jest uprzejmy i rycerski.
 6. Harcerz widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
 7. Harcerz jest karny, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
 8. Harcerz jest panem samego siebie, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
 9. Harcerz jest gospodarny i troszczy się o dobro innych.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach.

 

Prawo Harcerki

 1. Harcerka dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
 2. Harcerka jest lojalna wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
 3. Harcerka jest powołana do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
 4. Harcerka jest przyjacielem wszystkich i siostrą dla każdej innej harcerki.
 5. Harcerka jest uprzejma i szlachetna.
 6. Harcerka widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
 7. Harcerka jest karna, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
 8. Harcerka panuje nad sobą, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
 9. Harcerka jest gospodarna i troszczy się o dobro innych.
 10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach..

 

1.3.4. Zasady Podstawowe Harcerza

 1. Obowiązki Harcerza rozpoczynają się w domu.
 2. Harcerz jest wierny swojej Ojczyźnie i działa na rzecz jedności i braterstwa w Europie.
 3. Harcerz - Syn Chrześcijaństwa - jest dumny ze swej wiary: pracuje sumiennie, aby ustanowić Królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który go otacza..

 

Zasady Podstawowe Harcerki

 1. Obowiązki Harcerki rozpoczynają się w domu.
 2. Harcerka jest wierna swojej Ojczyźnie i działa na rzecz jedności i braterstwa w Europie.
 3. Harcerz - Syn Chrześcijaństwa - jest dumny ze swej wiary: pracuje sumiennie, aby ustanowić Królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który go otacza.

 

1.4. WSPÓLNE GAŁĘZIE

1.4.1. W skład każdego stowarzyszenia narodowego wchodzą następujące jednostki skautów:

1.4.2. W skład każdego stowarzyszenia narodowego wchodzą następujące jednostki przewodniczek:

1.5. SIEDZIBA

Siedziba UIGSE-FSE znajduje się w kraju stałego pobytu Komisarza Federalnego. Po ewentualnym przeniesieniu musi stosować się do prawa obowiązującego w danym kraju.

 

II. STOWARZYSZENIA

2.1. W skład Związku wchodzą stowarzyszenia uznane oraz stowarzyszenia kandydujące.

Jeżeli stowarzyszenie narodowe prosi o przyjęcie przez UIGSE-FSE, wniosek musi zostać zatwierdzony przez Radę Federalną.

Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, stowarzyszenie narodowe zyskuje status stowarzyszenia kandydującego.

Stowarzyszenie kandydujące bierze udział w życiu i działalności Związku, ale zgodnie z Zasadami, nie posiada tych samych przywilejów i praw, co uznane stowarzyszenia.

Kiedy Rada Federalna stwierdzi, że stowarzyszenie kandydujące może zostać uznane, stowarzyszenie zostaje pełnoprawnym członkiem UIGSE-FSE ze wszystkimi przywilejami i prawami wynikającymi z niniejszego Statutu.

2.2. W przypadku poważnego naruszenia niniejszego Statutu lub Regulaminu przez uznane stowarzyszenie narodowe lub kandydujące stowarzyszenie narodowe Rada Federalna może podjąć decyzje o wykluczeniu stowarzyszenia narodowego z UIGSE-FSE większością 2/3 głosów członków obecnych lub reprezentowanych w Radzie Federalnej i mających głos stanowiący.

2.3. Normy wspólne dla wszystkich stowarzyszeń zawarte są w Regulaminie.

 

III. ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWA

3.1. STRUKTURY UIGSE-FSE

Struktura Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy jest następująca:

3.2. RADA FEDERALNA (SKŁAD)

W skład Rady Federalnej wchodzą członkowie posiadający głos stanowiący oraz członkowie doradczy.

3.2.1. Członkami z głosami stanowiącymi są:

Inni członkowie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

3.2.2. Członkowie Doradczy

Duszpasterz federalny, jak również współpracownicy Komisarza Federalnego biorą udział w posiedzeniach Rady Federalnej w roli doradcy.

Duszpasterze Krajowi każdego stowarzyszenia biorą udział w posiedzeniach  Rady Federalnej w roli doradców.

3.3. RADA FEDERALNA (KOMPETENCJE)

3.3.1. Rada Federalna jest najwyższą władzą (decyzyjną) Związku. Jeżeli tego wymaga Prawo, Rada Federalna może stanowić zarówno walne zgromadzenie jak i Zarząd organizacji międzynarodowej.

3.3.2. Do obowiązków/kompetencji Rady należy:

3.3.3. Rada Federalna zwołuje posiedzenia zwyczajne zgodnie z Regulaminem, który określa także tryb, w jakim mają odbywać się zebrania, działalność Rady Federalnej oraz zasady wyborów.  

3.4. BIURO FEDERALNE

3.4.1. Biuro Rady Federalnej składa się z Komisarza Federalnego, Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Biura Federalnego wybierani są przez Radę Federalną na okres trzech lat. Po upływie tego okresu mogą zostać wybrani ponownie.

Członkowie Biura Federalnego muszą być wybrani spośród członków, którzy całkowicie uznają tożsamość religijną oraz cele UIGSE-FSE zgodnie z punktem 1.1.1. niniejszego Statutu.

Duszpasterz Federalny oraz ewentualni zastępcy Komisarza Federalnego biorą udział w posiedzeniach Biura z głosem doradczym.

3.4.2. Biuro Federalne jest komisją wykonawczą Rady Federalnej. Biuro Federalne jest gwarancją wprowadzenia w życie decyzji Rady Federalnej, nadzoruje ogólną działalność i zarządzanie finansami Międzynarodowego Związku.

3.4.3. Przewodniczący Federacji:

3.4.4. Zastępca Przewodniczącego:

3.4.5. Sekretarz Federalny jest odpowiedzialny za:

3.4.6. Biuro Federalne spotyka się z częstotliwością i wedle warunków określonych w Regulaminie. Biuro Federalne zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady Federalnej.

3.5. KOMISARIAT FEDERALNY

3.5.1. Komisariat Federalny składa się z Komisarza Federalnego, Duszpasterza Federalnego, jednego lub więcej współpracowników i personelu wybieranego do poszczególnych zadań.

3.5.2. Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, Komisarz Federalny:

3.5.3. W kontaktach zewnętrznych Związek jest reprezentowany przez Komisarza Federalnego za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 3.4.3.

3.5.4. Komisarz Federalny jest odpowiedzialny za swoje czyny przez Radą Federalną.

 

 

3.6. DUSZPASTERZ FEDERALNY

3.6.1. Duszpasterz Federalny jest księdzem wybranym przez Biuro Federalne, które zgłasza się do Papieskiej Rady ds. Świeckich z prośbą o potwierdzenie wyboru. Po oświadczeniu biskupa «nihil obstat», ksiądz może przyjąć rolę Duszpasterza Federalnego.

3.6.2. Duszpasterz Federalny:

Na wniosek liderów federalnych, Duszpasterz Federalny przewodniczy, z ewentualną pomocą Duszpasterzy Narodowych spotkaniom refleksyjno-modlitewnym oraz spotkaniom formacyjnym.

3.7. FUNKCJONOWANIE

3.7.1. Środki na działalność Związku pochodzą z rocznych składek płaconych przez stowarzyszenia, ewentualnej sprzedaży czasopism lub innych dóbr, upominków, dotacji i ewentualnych własności Związku.

3.7.2. Jedynie fundusze Związku takie jak opisane powyżej są wykorzystywane do spłaty należności Związku za wyjątkiem należności za stowarzyszenia członkowskie.

3.7.3. Zarządzanie budżetem należy do obowiązków Sekretarza Federalnego.

3.7.4. Kontrolę rachunkowości przeprowadza rewident wybierany przez radę Federalną.

3.7.5. Wszystkie dokumenty administracyjne dotyczące własności Związku muszą być wypełnione tak, aby były zgodne z prawem w kraju, w którym zostały sporządzone.

3.7.6. W kwestii ewentualnej sprzedaży własności o wartości przewyższającej 1 000 000 euro Przewodniczący Federalny prosi o zgodę Papieskiej Rady ds. Świeckich.

 

IV. RÓŻNE INFORMACJE

4.1. ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

Rozwiązanie i zakończenie działalności Związku może nastąpić tylko w obecności 2/3 uznanych stowarzyszeń na Radzie Federalnej i tylko większością 2/3 głosów wszystkich członków obecnych lub reprezentowanych w Radzie Federalnej i mających głos stanowiący.

4.2. REGULAMIN

Dla wprowadzenia w życie niniejszego Statutu Federalnego, Rada Federalna zatwierdza Regulamin wraz ze szczegółami organizacji i funkcjonowania UIGSE-FSE